no

Hafsrød vant klimapris

Sammen med Indre Østfold kommune gikk Hafsrød av med seieren da årets klimapris fra Klima Østfold ble utdelt i april 2022.

klimapris, utdeling, klima østfold
Foto: Klima Østfold

Hafsrød var så heldige å bli nominert til årets klimapris av Klima Østfold! Halden kommune stod for nominasjonen, og begrunnelsen for nominasjonen var som følger:

 

Skogbruk er en næring som går over lang tid – investeringer som gjøres i dag vil først gi avkastning om 70-80 år. Med dagens fokus på klimaendringer og nasjonale mål om kraftige kutt i klimagassutslipp blir ofte skog sett på som naturlige prosesser som binder co2 uavhengig av hva grunneier foretar seg. Grunnen til at vi nå ønsker å nominere en stor skogeier i kommunen til klimaprisen er å vise at lang tids skjøtsel av skog er viktig i forhold til det å bygge opp råstoff for treforedlingsindustrien og for det å binde karbondioksid i biomassen, både over og under bakken.
Hafsrød gård består av 35.500 daa, hvorav 26343 daa er produktiv skogsmark, og er ved det en av de største skogeiendommene i Østfold. Gjennom siste 20 år har stående volum i skogen øket med 50%, noe som tilsvarer en binding av 273.761 tonn CO2 -ekvivalenter, og da er ikke oppbyggingen av biomasse under bakken tatt med (27%). I samme periode er det avvirket ca 45.000 m3, der 40-50% ender opp som trelast i varige konstruksjoner. I 2018 bindes det årlig 23.153 tonn CO2- ekvivalenter i skogen på eiendommen. Til sammenligning er de totale utslippene av i Halden på 84.212 tonn CO2-ekvivalenter. Dette viser hvor stort potensial det ligger i å stelle skogen godt over lang tid. Eierne av Hafsrød gård startet tidlig arbeidet med å stelle skogen, og skal vi klare å oppfylle målene om 60% kutt innen 2050 er vi avhengig at flere skjøtter skogen slik at vi raskt kan bygge opp CO2 -lagrene i skog i påvente av alternative energiløsninger.
Vi ønsker derfor å løfte frem et gårdsbruk der det gjennom flere generasjoner er lagt ned betydelige ressurser for å bygge opp skogen og ved det, binde CO2. Klarer vi å få frem flere aktive skogeiere og øke innsatsen i skogene, vil det være avgjørende for om vi lykkes i det å skape nullutslippssamfunnet en gang i fremtiden.

Skogbruksplanen til Hafsrød fra 1927 gir oss en oversikt over volum, treslag og andre data over skogen. Den viser et stående volum av tømmer den gang tilsvarer ca. 17% av det som er oppgitt som volumet i dag. I dag står det omtrent 420 000 m3 tømmer, noe som tilsvarer ca. 800 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette også med tanke på at vi høster av skogen hvert år. Siden vi ikke høster mer enn skogen vokser, samtidig som vi planter etter vi har hogd, kan skogen fortsette å binde store mengder med klimagassutslipp. 

Økningen i mengde tømmer fra 1927-2018 tilsvarer nesten materialbehovet for å oppføre 10.000 eneboliger. Tenk det! I samme periode er det avvirket ca. 200.000 m3 tømmer. På Hafsrød er vi opptatt av at det vi gjør skal være bærekraftig, og vi har også derfor blitt sertifisert gjennom Green Key.

Les mer om vårt arbeid med bærekraft her

planting av skog

Vi takker Klima Østfold for den gode innsatsen de gjør for å sette klima på agendaen, og for prisen vi fikk tildelt i 2022!