no

Forvaltning gjennom forskning

Visste du at Hafsrød er med i flere forskningsprosjekter? Lær mer om hvordan vi bidrar til kunnskapsbasert forvaltning gjennom forskning.

hytteutleie, utleie, halden, østfold, småbruk, skog, hytte, norway, norwegen, norge, forest, forest cabin, shinriyoku, skogsbad, skogsro

Kunnskap er makt, sa Francis Bacon, og det er det muligens, men for oss er det først og fremst det viktigste verktøyet vi har for å forvalte verdiene rundt oss. Allerede i 1927 ble skogen på Hafsrød kartlagt. Slik har vi fått en oversikt over hva som finnes her og kan dermed ta bedre avgjørelser om driften. Visste du at Norge var ett av de første landene i verden som startet med systematisk kartlegging av skogen?

dokumenter

Nå som vi skriver 2022, er Hafsrød med i flere prosjekter for å få økt kunnskap om det vi har rundt oss.

EcoForest

EcoForest er et forskningsprosjekt som bokstavelig talt går i dybden. Prosjektet har som mål å se nærmere på effekter av skogbruk på biologisk mangfold, karbonlager og økologiske prosesser i hogstmodne boreale skoger. EcoForest, som skal vare til 2025, har flere forsøksflater på Hafsrød, og vi følger spent med på resultatene. Prosjektet spør blant om «Hva skiller en gammel, naturskogspreget skog fra en gammel, tidligere flatehogd skog – med tanke på biomangfold, karbon og økologiske prosesser?». Karbon i jord er et område som Norge trenger økt kunnskap om, og vi er glade for å kunne bidra. Les mer om Ecoforest her.

Villsvinprosjektet

Bruk av utmarksressursene er noe vi er opptatt av på Hafsrød. Viltressursene er en viktig del av dette. Derfor tilbyr vi i dag blant annet en skogskasse til våre gjester som baserer seg på nettopp dette. Vi ble derfor med på et villsvinprosjekt da dette er en art som har blitt mer og mer aktiv på eiendommen. Villsvinprosjektet er et grunneierbasert samarbeid. Prosjektets hovedoppgave er å bidra til grunneiersamarbeid som gir en effektiv jakt i områder hvor villsvin allerede er etablert og en effektiv kontroll for å hindre etablering av villsvin i nye områder. Dette innebærer blant annet at vi melder inn observerte dyr, samt de som felles på eiendommen. Det gir oss bedre oversikt over hvordan villsvinbestanden utvikler seg, både i antall og utbredelse.

Erfaringene fra prosjektet så langt forteller følgende: «Kontroll av villsvinbestanden vil kreve et omfattende grunneiersamarbeid over store arealer. Erfaring viser at man må ta ut 2/3 av bestanden årlig for å holde den stabil. Til sammenligning ligger tallene for elg på 1/3. På grunn av villsvinets høye reproduksjonsevne er det avgjørende at grunneierne som slutter seg til forvaltningsområdet eier tilnærmet 100% av arealet. Ut fra et grunneierperspektiv er det ønskelig at grunneierne etablerer hensiktsmessige forvaltningsenheter og bruker sin jaktrett til ha kontroll med villsvinstammen og hindre spredning til nye områder.»

Du kan lese mer om villsvinprosjektet her.

Prosjektene som er på eiendommen bidrar til økt kunnskap om både skog og viltforvaltning. Dette vil forhåpentligvis hjelpe oss med å forvalte skogen klokt – også i framtiden.

Hafsrød vant klimapris

Sammen med Indre Østfold kommune gikk Hafsrød av med seieren da årets klimapris fra Klima Østfold ble utdelt i april 2022.

klimapris, utdeling, klima østfold
Foto: Klima Østfold

Hafsrød var så heldige å bli nominert til årets klimapris av Klima Østfold! Halden kommune stod for nominasjonen, og begrunnelsen for nominasjonen var som følger:

 

Skogbruk er en næring som går over lang tid – investeringer som gjøres i dag vil først gi avkastning om 70-80 år. Med dagens fokus på klimaendringer og nasjonale mål om kraftige kutt i klimagassutslipp blir ofte skog sett på som naturlige prosesser som binder co2 uavhengig av hva grunneier foretar seg. Grunnen til at vi nå ønsker å nominere en stor skogeier i kommunen til klimaprisen er å vise at lang tids skjøtsel av skog er viktig i forhold til det å bygge opp råstoff for treforedlingsindustrien og for det å binde karbondioksid i biomassen, både over og under bakken.
Hafsrød gård består av 35.500 daa, hvorav 26343 daa er produktiv skogsmark, og er ved det en av de største skogeiendommene i Østfold. Gjennom siste 20 år har stående volum i skogen øket med 50%, noe som tilsvarer en binding av 273.761 tonn CO2 -ekvivalenter, og da er ikke oppbyggingen av biomasse under bakken tatt med (27%). I samme periode er det avvirket ca 45.000 m3, der 40-50% ender opp som trelast i varige konstruksjoner. I 2018 bindes det årlig 23.153 tonn CO2- ekvivalenter i skogen på eiendommen. Til sammenligning er de totale utslippene av i Halden på 84.212 tonn CO2-ekvivalenter. Dette viser hvor stort potensial det ligger i å stelle skogen godt over lang tid. Eierne av Hafsrød gård startet tidlig arbeidet med å stelle skogen, og skal vi klare å oppfylle målene om 60% kutt innen 2050 er vi avhengig at flere skjøtter skogen slik at vi raskt kan bygge opp CO2 -lagrene i skog i påvente av alternative energiløsninger.
Vi ønsker derfor å løfte frem et gårdsbruk der det gjennom flere generasjoner er lagt ned betydelige ressurser for å bygge opp skogen og ved det, binde CO2. Klarer vi å få frem flere aktive skogeiere og øke innsatsen i skogene, vil det være avgjørende for om vi lykkes i det å skape nullutslippssamfunnet en gang i fremtiden.

Skogbruksplanen til Hafsrød fra 1927 gir oss en oversikt over volum, treslag og andre data over skogen. Den viser et stående volum av tømmer den gang tilsvarer ca. 17% av det som er oppgitt som volumet i dag. I dag står det omtrent 420 000 m3 tømmer, noe som tilsvarer ca. 800 000 tonn CO2-ekvivalenter. Dette også med tanke på at vi høster av skogen hvert år. Siden vi ikke høster mer enn skogen vokser, samtidig som vi planter etter vi har hogd, kan skogen fortsette å binde store mengder med klimagassutslipp. 

Økningen i mengde tømmer fra 1927-2018 tilsvarer nesten materialbehovet for å oppføre 10.000 eneboliger. Tenk det! I samme periode er det avvirket ca. 200.000 m3 tømmer. På Hafsrød er vi opptatt av at det vi gjør skal være bærekraftig, og vi har også derfor blitt sertifisert gjennom Green Key.

Les mer om vårt arbeid med bærekraft her

planting av skog

Vi takker Klima Østfold for den gode innsatsen de gjør for å sette klima på agendaen, og for prisen vi fikk tildelt i 2022!