no

Forvaltning gjennom forskning

Visste du at Hafsrød er med i flere forskningsprosjekter? Lær mer om hvordan vi bidrar til kunnskapsbasert forvaltning gjennom forskning.

hytteutleie, utleie, halden, østfold, småbruk, skog, hytte, norway, norwegen, norge, forest, forest cabin, shinriyoku, skogsbad, skogsro

Kunnskap er makt, sa Francis Bacon, og det er det muligens, men for oss er det først og fremst det viktigste verktøyet vi har for å forvalte verdiene rundt oss. Allerede i 1927 ble skogen på Hafsrød kartlagt. Slik har vi fått en oversikt over hva som finnes her og kan dermed ta bedre avgjørelser om driften. Visste du at Norge var ett av de første landene i verden som startet med systematisk kartlegging av skogen?

dokumenter

Nå som vi skriver 2022, er Hafsrød med i flere prosjekter for å få økt kunnskap om det vi har rundt oss.

EcoForest

EcoForest er et forskningsprosjekt som bokstavelig talt går i dybden. Prosjektet har som mål å se nærmere på effekter av skogbruk på biologisk mangfold, karbonlager og økologiske prosesser i hogstmodne boreale skoger. EcoForest, som skal vare til 2025, har flere forsøksflater på Hafsrød, og vi følger spent med på resultatene. Prosjektet spør blant om «Hva skiller en gammel, naturskogspreget skog fra en gammel, tidligere flatehogd skog – med tanke på biomangfold, karbon og økologiske prosesser?». Karbon i jord er et område som Norge trenger økt kunnskap om, og vi er glade for å kunne bidra. Les mer om Ecoforest her.

Villsvinprosjektet

Bruk av utmarksressursene er noe vi er opptatt av på Hafsrød. Viltressursene er en viktig del av dette. Derfor tilbyr vi i dag blant annet en skogskasse til våre gjester som baserer seg på nettopp dette. Vi ble derfor med på et villsvinprosjekt da dette er en art som har blitt mer og mer aktiv på eiendommen. Villsvinprosjektet er et grunneierbasert samarbeid. Prosjektets hovedoppgave er å bidra til grunneiersamarbeid som gir en effektiv jakt i områder hvor villsvin allerede er etablert og en effektiv kontroll for å hindre etablering av villsvin i nye områder. Dette innebærer blant annet at vi melder inn observerte dyr, samt de som felles på eiendommen. Det gir oss bedre oversikt over hvordan villsvinbestanden utvikler seg, både i antall og utbredelse.

Erfaringene fra prosjektet så langt forteller følgende: «Kontroll av villsvinbestanden vil kreve et omfattende grunneiersamarbeid over store arealer. Erfaring viser at man må ta ut 2/3 av bestanden årlig for å holde den stabil. Til sammenligning ligger tallene for elg på 1/3. På grunn av villsvinets høye reproduksjonsevne er det avgjørende at grunneierne som slutter seg til forvaltningsområdet eier tilnærmet 100% av arealet. Ut fra et grunneierperspektiv er det ønskelig at grunneierne etablerer hensiktsmessige forvaltningsenheter og bruker sin jaktrett til ha kontroll med villsvinstammen og hindre spredning til nye områder.»

Du kan lese mer om villsvinprosjektet her.

Prosjektene som er på eiendommen bidrar til økt kunnskap om både skog og viltforvaltning. Dette vil forhåpentligvis hjelpe oss med å forvalte skogen klokt – også i framtiden.